Mercedes

För att säkerställa rätt diagnos och hantering samt en korrekt åtgärd skall eventuella fel eller driftstörningar hanteras av en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad.
Bilar som omfattas av Mercedes-Benz vagnskadegaranti skall alltid transporteras till en av Mercedes-Benz auktoriserad serviceverkstad.

I de fall där försäkringsbolag anvisar att ett fordon transporteras till annan än av Mercedes-Benz auktoriserad serviceverkstad, ansvarar Försäkringsbolaget som uppdragsgivare för att reparationer utförs helt enligt tillverkarens anvisningar.
Felaktig hantering av högspänningskomponenter i El- eller Hybridbilar kan leda till allvarlig personskada. En felaktig hantering kan medföra såväl personskada som skada på tekniken. Det sistnämnda medför höga reparationskostnader som belastar den som orsakat skadan.