Ord och begreppsförklaringar EV

Här finns en mindre sammanställning över några ord och begrepp gällande e-fordon.

AC 

Alternating Current. Benämning för växelström och innebär att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för hushåll.
 

Bränslecellsfordon

Än så länge har vi väldigt få bränslecellsfordon som rullar på våra vägar i Sverige. De fordon som finns har respektive importör särskild hantering av.

En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används i en vanlig bil. Potentialen för energieffektivisering och minskade fossila utsläpp är därför stor.

En bränslecell omvandlar kemisk energi till elektrisk energi. Den fungerar i princip som ett batteri, men behöver inte bytas ut eller laddas upp. Det finns olika typer av bränsleceller, men alla bygger på i princip samma teknik. Skillnaden består främst i vilken sorts elektrolyt som används. Bränslecellen är uppbyggd av en elektrolyt, dvs ett ämne som innehåller laddade joner och därmed kan leda elektrisk ström, omgiven av två elektroder. Det vanligaste bränslet är vätgas men i vissa typer av bränslecellsystem omvandlar man ett kolvätebaserat bränsle, exempelvis naturgas, metanol eller DME till vätgas och koldioxid. Utsläppen från bränsleceller är minimala, i princip bara vatten. Däremot kan framställningen av bränslet som bränslecellen drivs med orsaka föroreningar.
 

Pågående forskning

Energimyndigheten finansierar bränslecellsprojekt inom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) av både grundforskningskaraktär (forskning på membran, ädelmetallfria katalysatorer, elektrolyter) men även tillämpad forskning om till exempel APU:er. Energimyndigheten finansierar även teknikbevakning på området.
 

BMS

Battery Management System. Engelsk förkortning för elbilens eget batteriövervakningssystem som kontrollerar i- och ur-laddning samt temperatur av batteriet.
 

DC

Direct Current. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. Vanligtvis drivs en elbils motor med likström.
 

E-fordon

El-, elhybrid- och bränslecellsfordon, fordon som har någon typ av elektrisk framdrift.
 

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment. Engelsk förkortning som används som benämning på den jordfelsbrytare som används vidd laddning av elfordon. EVSE är vanligen monterad på laddkabeln eller i laddstolpen.
 

Fob (Key fob)

"Tändningsnyckel"
 

Friflytande

När batteriet och drivsystemet har kopplats ifrån är batteriet friflytande, kontakt saknas med bl.a. elmotor och fordonets chassi.
 

Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är en mekanisk brytare för personskydd vid elinstallationer.
 

Kortslutning

Oavsiktlig koppling av elektrisk krets med ledande material som har resistans nära noll Ohm. T.ex. en skiftnyckel som kortsluter polerna på ett 12-voltsbatteri.
 

Laddeffekt

Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till batteri. Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW.
 

Laddhybrid

Ett elfordon som kan köras på enbart elmotor, enbart förbränningsmotor eller båda motorerna i samverkan. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som kan laddas i ett eluttag.
 

Li-jon

Litiumjonbatterier. Används i stor utsträckning i dagens e-fordon samt bärbara datorer, mobiltelefoner och batteridrivna elverktyg.
 

Ljusbåge

Båge av ström som passerar genom luft. Extremt het och kraftfull tändkälla.
 

NiMH

Nickelmetallhydridbatterier. Används framför allt i äldre e-fordon och även batteridrivna handverktyg såsom borrmaskiner.
 

Plug-in Hybrid

Engelsk definition av laddhybrid
 

Servicebrytare

Apparat som servicepersonal med särskild kompetens kan hantera för att avaktivera traktionsbatteriet.
 

Strömrusning

Felström som uppstår mellan två av batteriets poler där inte kortslutningsskydd i form av smältsäkring finns installerad i kretsen. Strömmens storlek är beroende av ledarens beskaffenhet att leda ström. T.ex. har saltvatten god förmåga att leda ström medan färskvatten har låg förmåga att leda ström varför salthalt påverkar storlek på strömrusningen.
 

Termisk rusning

En okontrollerad och irreversibel ökning av den interna celltemperaturen, kan leda till brand i batteriet.
 

Traktionssystem

Batterisystem för framdrift i e-fordon.