Lagstiftning

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (ELSÄK 1999:5) gällande definitioner och ordförklaringar
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2006:1) och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet
  • Tillämpliga delar av svensk standard (SS EN 50 110-1) gällande skötsel av elektriska anläggningar
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna
  • Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 3 kap 2 § informerar om arbetsgivarens huvudansvar för arbetsmiljön
  • Regler för godkännande (ECE R 100) av elbilar med avseende på konstruktion och säkerhet
  • I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 2 § beskrivs vilka krav på brandskydd som gäller