Info från Elsäkerhetsverket

2018-08-10 Elsäkerhetsverket ang ladda hemma

Elsäkerhetsverket har tagit fram en broschyr, här kan du läsa mer.

Elsäkerhetsverkets rapport från 2014.10.01 ”Informationsbehov rörande elsäkerhet kring laddinfrastrukturen för elbilar”

Rapporten är resultatet av ett uppdraget från Regeringen där Elsäkerhetsverket ombads utreda informationsbehovet om, och innebörden av, kraven på elsäkerhet vid laddning av elfordon och vilka standarder som gäller. I rapporten sammanfattar Elsäkerhetsverket de olika metoderna och teknikerna för laddning av elfordon. De redogör för det nationella och internationella standardiseringsläget och lämnar förslag på fortsatta informationsinsatser.

EU-direktivet gällande ”Utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av kontakter för laddning av elfordon” är delvis antaget, men det riktar sig enbart till publika laddningar och laddning över 3,7 kW. I hemmet kan vilken metod som helst användas, man bör dock säkerställa säkerheten. Elsäkerhetsverkets slutsats är bla att det finns ett behov av att informera allmänheten om att när man laddar elfordon vid vanliga eluttag (mode-1) är det är viktigt att säkerställa att nätet tål belastningen innan man börjar ladda fordonet. Det slutgiltiga EU-direktivet gällande ”Utbyggnad av laddinfrastruktur och standardisering av kontakter för laddning av elfordon” är inte publicerat än.

Rapporten beskriver bla laddkontakter, standarder, säkerhetsnivåer och omfattar några rekommendationer för laddstationer.

Rapport kan du ladda ned här.